Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Jaarthema 2020 ‘Christen in een multiculturele samenleving’

De afgelopen drie seizoenen hebben we als Lijnbaankerk en Lichtbaken samen hetzelfde jaarthema gehad. Ook dit jaar heeft de gezamenlijke jaarthemagroep weer een thema voorbereid: ‘Christen in een multiculturele samenleving.
Onze maatschappij is een multiculturele, multireligieuze samenleving geworden. In onze gemeentes is dat maar beperkt zichtbaar, maar in ons leven ‘in de wereld’ worden we er wel volop mee geconfronteerd. In onze woonplaatsen zijn christenen een steeds kleiner wordende minderheid.  Deels komt dat doordat steeds minder oorspronkelijke Nederlanders christen zijn. Daarnaast komen er allerlei nieuwe Nederlanders in onze omgeving wonen. Zij hebben niet alleen een andere nationaliteit en cultuur, maar soms ook een andere religie.  
Hoe moeten wij ons tot deze ‘vreemdelingen’ verhouden? Geldt bijvoorbeeld de opdracht om ‘je naaste lief te hebben als jezelf’ ook voor mensen die anti-christelijk zijn, zoals sommige radicale moslims?  Maar ook: wat betekent het dat wìj vreemdelingen zijn in een overwegend niet-gelovige wereld? Worden wij geroepen om tot in het extreme missionair te zijn? Of is het in bepaalde situaties geestelijk wijs om toch een bepaalde geslotenheid te hebben, om niet kopje onder te gaan in een wereld van hen die Jezus niet willen kennen? En tenslotte: wat betekent het voor ons als (relatief) blanke, orthodoxe kerken dat het christendom in onze omgeving ook in toenemende mate multicultureel is? Bij deze thema’s zullen we stil staan. 


jaarthema.jpg

De behandeling van het jaarthema is wat ‘compacter’ vorm gegeven dan de afgelopen jaren. Het speelt zich af tussen eind januari en begin april 2020. De belangrijkste onderdelen zijn:

- Twee themadiensten: op 2 februari in de Lijnbaankerk en op 5 april in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout. In de dienst van 2 februari zal het gaan over onze houding naar vreemdelingen in onze omgeving; in de dienst van 5 april over onze positie als vreemdelingen in een van het geloof vervreemde wereld. Het programma op deze zondagen is zoals u de afgelopen jaren gewend bent: een dienst, een nabespreking en een programma voor de jeugd, en tenslotte een afsluitende lunch en korte sing-out.
[Door de uitbraak van het Coronavirus is de themadienst op 5 april niet doorgegaan}

- Een leerdienst over de islam, op zondagmiddag 16 februari.

- Een gezamenlijke gemeente-avond op woensdag 26 februari. Onderwerp is ‘multicultureel christendom’. De leiding van deze avond is in handen van Martijn Rutgers, de voorganger van ‘Oase’, een multiculturele CGK/NGK-gemeente in Amsterdam-West. Deze avond wordt gehouden in De Bron. Noteert u deze datum vast in uw agenda?  

- Een boekje met vijf bijbelstudies. Dit boekje wordt uitgereikt in de eerste themadienst. Op deze manier kunnen de (bijbel)kringen zich in deze periode van ca. 10 weken ook met de thematiek bezighouden. De onderwerpen zijn afwisselend en gaan in op de actualiteit, zoals de komst van ‘gelukzoekers’ en andere vreemdelingen naar Europa, politiek populisme, missionair gemeente-zijn of niet, en de vraag hoe in dit alles Gods leiding kan worden gezien. 
 
Graag tot ziens bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten! 

Seizoen 2018-2019 Aandacht 
Dit seizoen waren er drie studieavonden.

Aandacht geven. Een mens heeft van nature behoefte aan aandacht. Aandacht betekent bijvoorbeeld erbij horen, gezien worden, gerespecteerd worden, gehoord worden, serieus genomen worden. Mensen zijn sociale wezens en dus hebben zij behoefte aan contact met anderen. Hechting met anderen geeft zekerheid en veiligheid of bescherming. Behoefte aan aandacht heeft ook te maken met behoefte aan waardering. Het betekent dat de ander u ziet staan, oog voor u heeft, interesse en belangstelling toont, bereid is om naar u te luisteren en te horen. Het is dus een vorm van waardering, erkenning en respect. Als bijbelstudie stond Zachaeus centraal (Lucas 19:1-10).

De tweede bijbelstudie was een vervolg hierop. Het is een algemeen geldende wet. Wat je aandacht geeft zal gaan groeien. Want pas die wet maar eens toe op planten, problemen of positiviteit! Kijk, dan eens naar wat er gebeurt! Kijken we naar datgene wat fout gaat of wat goed is? Wat krijgt onze aandacht? Bijbelstudie hierbij was uit:  Filippenzen 4.

De derde bijbelstudie ging over  het feit dat aandacht voor de ander een krachtig middel is waar mensen bijeen zijn, bij elkaar horen. Je voelt je gezien, je voelt je van waarde, je hoort erbij en in de liefde die je ontvangt van de ander zit ook iets van een afspiegeling van Gods liefde voor jou. Tussen mensen gaat daarin vaak veel mis. We leven wat dat betreft in een onvolmaakte wereld. Ook in de kerk gaan dingen verkeerd op het gebied van aandacht en communicatie. Dat komt onder meer omdat een kerkgemeenschap bestaat uit onvolmaakte mensen, maar daarnaast ook door een stelsel van principes en tradities die het gemeente-zijn kleuren. Zulke principes en tradities zijn niet slecht. Paulus schrijft dat God ‘geen God van is wanorde, maar van vrede’ (1 Kor. 14: 33). Tegelijk kunnen regels soms aardig in de weg zitten bij het contact met medegelovigen.

Seizoen 2017-2018 Geloven - like of share

Ben je alleen maar een volger of wil je je ook verbinden? Aan God, de gemeenschap, je naaste. Dit seizoen waren er drie themazondagen. Er is een bijbelstudieboekje gemaakt, samengesteld door leden van de Lijnbaankerk en het Lichtbaken. Het boekje kan gebruikt worden op de kringen, op de verenigingen, thuis in het gezin of persoonlijk. Het boekje is hier te downloaden.

Seizoen 2016-2017 Micha cursus

Zondag 30 oktober was het Michazondag. In de preek stond Micha 6 vers 8 centraal. God vraagt van ons: trouw zijn, recht doen en leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Daarvoor willen we gebruik maken van de Michacursus, die vanuit het samen overdenken van Bijbelteksten, wil laten zien wat God bedoelt met recht doen én hoe wij daar samen maar ook individueel aan mee kunnen werken

Zondag 8 januari hebben we kennisgemaakt met de profeet Micha en de tijd waarin hij leefde. We mochten veel herkennen in de tijd waarin wij leven. 

5 februari ging het over de Schepping.
19 februari ging het over Mensen, op 5 maart over welvaart.
23 april was een themazondag georganiseerd waarin we terugkeken op de cursus. De verschillende groepen lieten zien wat hun ervaringen zijn geweest.

Seizoen 2015-2016 Jezus volgen

Dit jaar gingen we aan de slag met het thema: JEZUS VOLGEN. Ook dit jaar was studiemateriaal ontwikkeld. Ook voor de kids was er een boekje. Auke te Loo schreef een prachtige song, het themalied "Simpelweg volgen".


Seizoen 2014-2015 Saamhorigheid en verscheidenheid

In het seizoen 2014-15 zijn we als gemeente bezig geweest met het onderwerp "saamhorigheid in verscheidenheid". We gebruikten door ons zelf ontwikkeld bijbelstudiemateriaal.

Als ondersteuning voor een bespreking werd het boekje "Geloof en generaties" uitgedeeld. Hier te downloaden: Geloven en generaties.pdf

Het themalied "Onze Eenheid" kun je hier (https://auketeloo.bandcamp.com/) downloaden en beluisteren